Klokkenluiden in een corrupte maatschappij

Daniel Ellsberg. Edward Snowden. Zij en anderen zijn in de openbaarheid gekomen als klokkenluider. Sommigen van hen werkten bij de rijksoverheid, anderen in de private sector. Ze hebben allemaal één ding gemeen: in de organisaties waarvoor ze werkten, zagen ze dingen waarvan ze wisten dat ze moreel en juridisch verkeerd waren. Elk nam een levensveranderende beslissing om er iets aan te doen.
In zijn nieuwe boek 'Crisis of Conscience: Whistleblowing in an Age of Fraud' neemt journalist Tom Mueller ons mee in de wereld van de klokkenluiders.

Van onze contactperoon in de VS kregen we een exemplaar van het nieuwe boek van Tom Mueller, Crisis of Conscience: Whistleblowing in an Age of Fraud, toegestuurd. Het is verschenen bij Riverhead Books en het is het resultaat van zeven jaar onderzoek en inspirerende persoonlijke interviews.

Ondanks de in eerste instantie intimiderende omvang van 600 pagina's is het mooi boek, omdat het duidelijk laat zien hoe een land als de Verenigde Staten, gegrondvest op het uitgangspunt van "gelijke rechtvaardigheid volgens de wet", zo ongeveer wat het Amerikaanse Hooggerechtshof verkondigt, is een 'bananenrepubliek' is geworden van vooral klokkenluidersdossiers vol met gekreukte documenten of geheime bandopnamen die allemaal staan tussen het reanimeren van het instituut "democratie" en een volledige ineenstorting richting een oligarchie.

Mueller onderzoekt "de aard van de klokkenluidersregeling" en profileert insiders die fraude hebben blootgelegd in de openbare en particuliere instellingen van Amerika in dit lijvige boek. Zijn onderwerpen zijn onder andere Franz Gayl, een civiel militair adviseur en voormalig marinier die in 2008 in de openbaarheid kwam met beweringen dat het ministerie van Defensie frontliniesoldaten verhinderde levensreddende apparatuur te ontvangen.
Elin Baklid-Kunz, administratrice van een ziekenhuis in Florida, diende een klokkenluiderszaak in met het argument dat haar bazen Medicare te veel hadden betaald en illegaal smeergeld aan artsen hadden betaald, van wie sommigen onnodige procedures uitvoerden. De waarschuwingen van Citigroup-verzekeraar Richard Bowen dat 80% van de hypotheken die de bank in 2007 kocht "defect" waren, werden niet in ter harte genomen tot de financiële crash van 2008.

We kunnen ons nog de zaak herinneren van Patrick Eddington, een voormalig CIA-medewerker die onthulde dat die organisatie en het leger verzwegen/verdoezelden dat Amerikaanse soldaten tijdens de Irak-oorlog waren blootgesteld aan gif.


Mueller laat stap voor stap zien dat de Verenigde Staten een dystopische samenleving zijn geworden waar bijna elke overheidsentiteit waar een burger zich meestal toe wendt indien handelswijzen zijn gecorrumpeerd door hebzucht, "pay to play", draaideuren, politieke steekpenningen of zelfverrijking. Het toeval wil dat het boek in de schappen ligt op een moment dat de hoogste gekozen ambtenaar (president Donald Trump) en de hoogste wetshandhavingsfunctionaris (procureur-generaal William Barr) onderwerp zijn van een serieus onderzoek van het Huis van Afgevaardigden op basis van documenten die door een klokkenluider zijn verstrekt. Maar wij vinden deze "klokkenluider" niet ècht een klokkenluider, maar iemand die anoniem informatie uit de derde hand heeft gelekt.

Meestal loopt het met moedige klokkenluiders slecht af, zoals ook in ons land regelmatig blijkt. In dit boek worden zij die ontberingen hebben meegemaakt en grote persoonlijke offers hebben gebracht om verraderlijke corruptie aan het licht te brengen, voor het voetlicht gehaald, zelfs klokkenluiders binnen de leiding van de "hoofdagent" van Wall Street, de Securities and Exchange Commission. Die omvatten SEC-advocaten Gary Aguirre, Darcy Flynn en James Kidney. De klokkenluidersrol van Dick Bowen bij Citigroup wordt ook inzichtelijk behandeld.

Maar dit is geen boek over de verraderlijke, seriële, criminele ondernemingen op Wall Street, waarvan het ministerie van Justitie alleen het laaghangende fruit vervolgt en de top-bankdirecteuren ongedeerd laat. Dit boek laat zien dat fraude, door Amerikaanse rechters die een hoger beroep afhandelen tot de boardrooms van de grootste bedrijven, zelfs tot het kantoor van de Amerikaanse procureur-generaal, nu wordt gerationaliseerd als simpelweg een onderdeel van het winstzoekende bedrijfsmodel.

Om een goed inzicht te krijgen van de kracht van het boek van Mueller is het ons inziens verstandig eerst de epiloog te lezen. We vonden vooral het volgende tekstdeel interessant:

When Americans encounter such behavior in foreign lands, most call it corruption. When they see fabulously wealthy foreigners assuming state powers to enrich themselves and their inner circle, placing their offspring in positions of unwarranted authority, they brand these people oligarchs or dictators, and their children princelings. Yet in Trump’s America – in our America over the last quarter century – this same behavior has routinely been justified with pragmatic talk of free markets, deregulation, costs and benefits, and of running government like a business. We’ve dubbed our homegrown oligarchs billionaires, and now name buildings and libraries after them, let them secrete their wealth in offshore tax havens, allow them to pay politicians unlimited funds to buy access and push through the fiscal ‘reforms’ and government downsizing they cherish, to buy sports teams for which they build new stadiums with taxpayer money, complete with sky boxes from which they can look down upon the taxpaying multitudes. And many of us revere these homegrown oligarchs as paragons of the American Dream.

Door ons ongeveer als volgt vertaald:

Als Amerikanen dergelijk gedrag in andere landen tegenkomen, noemen de meesten het corruptie. Wanneer ze fabelachtig rijke buitenlanders zien die staatsbevoegdheden gebruiken om zichzelf en hun binnenste kring te verrijken, hun kinderen in posities van ongerechtvaardigde autoriteit plaatsen, geven ze deze mensen het etiket van oligarchen of dictators, en hun kinderen prinsjes. Maar in Trump's Amerika - in ons Amerika in de afgelopen kwart eeuw - is ditzelfde gedrag routinematig gerechtvaardigd door pragmatisch gepraat over vrije markten, deregulering, kosten en baten, en over het leiden van de overheid als een bedrijf. We hebben onze inlandse oligarchen miljardairs genoemd, en vernoemen nu gebouwen en bibliotheken naar hen, laten ze hun rijkdom verbergen in offshore belastingparadijzen, laten ze politici onbeperkt geld betalen om toegang te kopen en fiscale 'hervormingen' door te drukken en de overheid die ze inkrimpt koesteren, om sportteams te kopen waarvoor ze nieuwe stadions bouwen met belastinggeld, compleet met skyboxen van waaruit ze kunnen neerkijken op de belastingbetalende mensenmassa. En velen van ons vereren deze inlandse oligarchen als toonbeelden van de American Dream.


Het is verfrissend te zien dat Mueller eerlijk is over het onbetwistbare feit dat dit ongekende niveau van corruptie is gehandhaafd onder zowel de Democratische als de Republikeinse overheden. Elders in de epiloog schrijft Mueller:

Bill Clinton, the beneficiary of a booming economy, traded the historic Democratic voter base, the working middle classes, for the Wall Street financial class. George W. Bush seized on the nation’s disorientation and moral numbness after 9/11 to bypass the traditional channels and conventions of government, embracing illegal wars, torture, assassination, kidnapping and domestic spying as tools of state, and allowing contractors to construct a parasitic shadow government whose unprecedented war profiteering and gross corruption it became unpatriotic, even treasonous, to challenge.Bill Clinton, de begunstigde van een bloeiende economie, verruilde de historische Democratische kiezers (achterban), de werkende middenklasse, voor de financiële klasse van Wall Street. George W. Bush greep de desoriëntatie en morele gevoelloosheid van de natie na 9/11 aan om de traditionele kanalen en conventies van de overheid te omzeilen, illegale oorlogen, marteling, moord, ontvoering en binnenlandse spionage te omarmen als staatsinstrumenten, en personen toe te laten, en hen uit te dagen om een parasitaire schaduwregeringconstructie te bouwen waardoor het met ongekende winsten van oorlogen en grove corruptie het niet-patriottisch, zelfs verraderlijk, werd.


En dan hebben we ook nog Barack Obama, wiens mainstream media zelden geneigd zijn om kritische vragen te stellen. Mueller niet. Hij merkt dit terecht op:

The control of wealth over politics has grown increasingly naked and unapologetic. Even self-described liberal politicians no longer trouble to disguise their ties of cash, friendship and common worldview with the barons of finance. Barack Obama matter-of-factly took his largest campaign contributions from Wall Street, and chose Wall Street bankers and lawyers to re-regulate the industry after 2008, with the predictable result that nothing changed. Now, in retirement, he accepts $400,000 speaking fees from Wall Street banks and kite surfs with billionaires, bounties that smack of payment for services rendered.De controle over rijkdom boven politiek is steeds opener en onbeschaamder geworden. Zelfs zichzelf als liberaal omschreven politici doen niet langer moeite om hun banden van contant geld, vriendschap en gemeenschappelijk wereldbeeld met de financiële elite te verbergen. Barack Obama nam feitelijk zijn grootste campagnebijdragen van Wall Street in ontvangst en koos voor Wall Street bankiers en advocaten om de industrie na 2008 opnieuw te reguleren, met het voorspelbare resultaat dat er niets veranderde. Nu, nu hij met pensioen is, accepteert hij $ 400.000 voor één toespraak van Wall Street-banken en gaat hij kitesurfen met miljardairs - het zijn de beloningen die veel weg hebben van betalingen voor verleende diensten.


De minister van Justitie van Barack Obama gebruikte agressief de Spionagewet om overheidsfunctionarissen te vervolgen die geclassificeerde informatie met journalisten deelden, in sommige gevallen noemde hij de journalisten zelf als mede-samenzweerders. De Obama-administratie beschuldigde acht dergelijke personen - meer dan elke andere president - volgens de wet, inclusief voormalig Amerikaane soldaat Chelsea Manning, die massa's documenten lekte naar WikiLeaks, voormalige CIA-medewerker Jeffrey Sterling, die ervan werd beschuldigd dat hij documenten lekte naar een journalist en voormalige CIA-analist John Kiriakou, die de pers informeerde over martelingen.

In zijn boek merkt Mueller op dat het bedrijven wettelijk verboden was om hun eigen aandelen te kopen totdat de voorzitter van de Securities and Exchange Commission, een voormalige effectenmakelaar genaamd John Shad, tijdens het bewind van Ronald Reagan een wijziging in die regelgeving regelde. Shad was de eerste Wall Street-directeur ooit die als SEC-voorzitter diende. Sinds zijn regelwijziging schrijft Mueller: 'beursgenoteerde bedrijven. . . hebben vele duizenden miljarden dollars uitgegeven aan het terugkopen van eigen aandelen.”  En sinds de belastingvermindering van Trump bedragen de terugbetalingen meer dan $ 1.000 miljard. Voorstanders van de belastingverlaging zeiden dat het zou leiden tot een dramatische toename van bedrijfsinvesteringen in nieuwe fabrieken, apparatuur en aannemen van personeel, maar dit is niet gebeurd. Terwijl de ongelijkheid is blijven toenemen.

Zoals Amerikanen in 2008 hardhandig hand getuige waren van de grootste financiële ineenstorting sinds de Grote Depressie van de jaren 1930, levert dit niveau van ongebreidelde en door de overheid gesanctioneerde/bestuurde corruptie apocalyptische economische resultaten op.

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, is óók in handen van de oligarchen (beter bekend als miljardairs) gevallen, zoals blijkt uit de $100 miljard per dag die de FED naar onbekende banken sluist zonder dat er vragen worden gesteld door het CONgres.

Het boek van Mueller is een aanrader, net als overigens dat Nomi Prins: "Collusion: How Central Bankers Rigged the World".
Kennis is macht en als elke andere rechtsgang een wegversperring te wachten staat is het verstandig goed beslagen ten ijs te komen.
Macht zal volgen.

Sinds het begin van klokkenluiden in Amerika (en zeker ook in ons land) is het klokkenluiders van grote concerns en de overheid niet goed vergaan, vooral niet zij die in dienst waren van inlichtingedniensten. Ze worden meestal van pek en veren voorzien door de mainstream media, vaak gerechtelijk vervolgd en bijna onvermijdelijk ontslagen - en tot bijna aan het graf in een kwaad daglicht gezet.
Klokkenluider Ad Bos - oud-klasgenoot van Pim Fortuyn - was actief als bouwondernemer en vond in 1998 een schaduwboekhouding die aantoonde dat in de bouwwereld verboden prijsafspraken werden gemaakt. Dit zou uiteindelijk een belangrijk onderdeel vormen van de parlementaire enquête naar bouwfraude (2002). Bos werd daarna zelf (onterecht) aangeklaagd wegen omkoping en het plegen van meineed. In 2009 kreeg Bos schadevergoeding van de overheid nadat hij jaren financieel had geleden onder tegenwerking van allerlei instanties.
Paul van Buitenen was in de jaren negentig werkzaam als ambtenaar bij de Europese Commissie. Hij verzamelde met collega’s allerlei gegevens waaruit bleek dat er belangenverstrengelingen waren bij het toekennen van bepaalde budgetten. Van Buitenen gaf zijn bevindingen door aan de fraudedienst van de Europese Commissie die het belang ervan steeds probeerde te minimaliseren. Uiteindelijk gaf hij het rapport door aan de Groenen-fractie van het Europees Parlement. Van Buitenen werd geschorst maar nadat de pers hier lucht van kreeg groeide de zaak uit tot een schandaal waardoor de complete Europese Commissie moest aftreden. In 2004 zou Van Buitenen op verrassende wijze tot Europees parlementariër worden gekozen.
Fred Spijkers kreeg als maatschappelijk werker van de krijgsmacht in 1984 een dienstopdracht om een weduwe te vertellen dat haar man was omgekomen door zijn eigen schuld. Spijkers wist dat het anders lag; Defensie had ondeugdelijke landmijnen gebruikt. Hij voorkwam dat de zaak in de doofpot kwam en vertelde de waarheid. Maar het Ministerie van Defensie was niet blij met zijn onthulling en werkt Spijkers sindsdien tegen. Spijkers werd als politiek crimineel bestempeld en schizofreen verklaard.
Roelie Post luidde de noodklok over maffiose kinderhandel en werd vervolgens jarenlang dwarsgezeten door de Brusselse bureaucratie. Zo erg, dat ze met schulden opgezadeld ergens ondergedoken zat. Na een hoop politieke druk leek er een compromis in de maak: de Europese Commissie zou stoppen met dwangebevelen om "schuld" wegens "unjustified absences" terug te eisen. Post zou voor het afgelopen jaar vervroegd pensioen uitgekeerd krijgen, en haar schuld over een langere periode aan de Commissie terugbetalen.De Europese Commissie van Frans Timmermans is echter weer teruggekomen op haar eigen belofte en stuurde later een bericht waarin stond dat Post haar vervroegd pensioen op één maand na is opgegaan aan het betalen van haar schuld aan de Commissie.

Als geschiedenis een indicatie is, kan (en zal) de hedendaagse klokkenluider uiteindelijk spijt krijgen dat hij met zijn informatie over misstanden in de openbaarheid is gekomen. De overheid stelt alles in het werk om klokkenluiders aan te pakken - en zó te voorkómen dat anderen óók misstanden aan de kaak stellen. Een cultuuromslag is dringend noodzakelijk.

Wij persoonlijk zijn ervan overtuigd dat klokkenluiders volop bescherming moeten krijgen voor het feit dat zij hun nek uitsteken om misstanden onder de aandacht van het publiek te brengen. Het zijn de kanaries in een kolenmijn, onontbeerlijk voor de gezondheid van onze degenererende democratie. Hoe extremer de corruptie in de publieke en private sfeer, des te meer klokkenluiders zouden naar voren moeten komen - omdat wij burgers, hoe wijdverbreid corruptie ook is, allemaal een vorm van individueel geweten hebben, een gevoel van wat acceptabel is en wat niet acceptabel is voor menselijk gedrag.

Afdrukken Doorsturen