Nastreven van groepsimmuniteit zal rampzalig uitpakken

Door een lege fantasie van groeps-immuniteit na te jagen ontzeggen de autoriteiten menselijke populaties overal in de wereld de mogelijkheid om de gelaagde, populatiebrede resistentie tegen opeenvolgende SARS-2-stammen te ontwikkelen wat de basis vormt van het optimaal functioneren van ons eigen immuunsysteem. Zolang zij hun radicale en steeds krankzinniger campagne van vaccineren en het afnemen van burgerrechten blijven voortzetten, zal er niets verbeteren - integendeel: hun beleid dreigt een semi-permanente pandemische toestand te veroorzaken voor toekomstige generaties. Het menselijke ras zal almaar zwakker worden, terwijl de farmaceutische industrie jaar na jaar méér winsten binnenharken. Politici, medici en beleidsmakers weten dat - vandaar hun uitspraken dat covid nooit meer zal verdwijnen.We hebben nu tien maanden massale vaccinatie gehad tegen SARS-CoV-2. Er zijn wereldwijd bijna 7 miljard doses toegediend. Deze ongekende campagne heeft Corona niet uitgeroeid; het heeft zelfs geen infecties onderdrukt. In plaats daarvan zijn de casusstatistieken bijna overal explosief gestegen. Hoewel de gevaccineerden enige tijd bescherming lijken te genieten tegen ernstige gevolgen, betekent de torenhoge overdracht dat de meeste landen per saldo weinig baat hebben gehad bij de universele vaccinatiecampagnes.
De meest prangende vraag is simpelweg geworden: wat is er aan de hand?

We hebben een aantal verschillende mogelijkheden onderzocht.

We kunnen ons voorstellen dat alle virussen een optimaal niveau van populatiebrede virulentie hebben - een voordelige mate van agressie waarmee ze zich effectief kunnen verspreiden, terwijl ze hun gastheren niet te snel te gronde richten.
Bepaalde Delta-substammen, die eerder werden gestraft voor hun buitensporige agressie bij niet-gevaccineerde populaties, zijn waarschijnlijk begunstigd door de vaccins, die de symptomen bij de gevaccineerde mensen verminderen, zonder infectie gedurende meer dan een paar maanden te voorkómen. De huidige vaccins verminderden de gemiddelde virulentie van SARS-2 en het virus paste zich aan om de vroegere, optimale balans te herstellen.

Maar het virus en zijn interacties met menselijke "gastheren" vormen een complex systeem. In dergelijke systemen is het zeer onwaarschijnlijk dat enig effect kan worden toegeschreven aan één enkele oorzaak. De gegevens van Public Health England bieden krachtige redenen om te vermoeden dat de vaccins de immuniteit tegen SARS-2 via Original Antigenic Sin in gevaar kunnen brengen.
Dit is geen gekke internetfantasie, maar een welbekende beperking van de menselijke immuniteit. Het is de belangrijkste reden dat respiratoire virussen zoals griep steeds weer terugkeren. Ondanks meerdere herinfecties onder de hele bevolking, zijn we nooit helemaal immuun voor de griep, omdat het de strategie van griep is om gebruik te maken van de manier waarop ons immuunsysteem leert.

De mechanismen van Original Antigenic Sin worden niet volledig begrepen, maar we hebben een ruw idee van wat er zou kunnen gebeuren. Wanneer een virus uw lichaam voor de eerste keer infecteert, drukken als het ware uw naïeve geheugen-B-cellen in op specifieke viruseiwitten of antigenen die aan hen worden gepresenteerd. Deze B-cellen worden dan ofwel geheugen-B-cellen of plasmacellen. Voor altijd zijn ze gespecialiseerd in het produceren van antilichamen tegen die specifieke antigenen. Wanneer een licht gemuteerde vorm van het virus arriveert, beginnen deze geheugen-B-cellen de antilichamen te verspreiden die ze tijdens de eerste infectie leerden produceren. Deze antilichamen binden zich aan meerdere epitopen op de virusdeeltjes, en daarbij geven ze de langzamer bewegende naïeve B-cellen weinig kans om nieuwe, gemuteerde viruskenmerken te leren kennen.

Original Antigenic Sin werd het meest invloedrijk beschreven door Thomas Francis in 1960. Hij merkte op dat, ongeacht welke influenza A-stammen er ook in omloop waren, proefpersonen de neiging hadden om dominante antilichaamreacties te hebben op de stammen die in hun vroege kinderjaren gangbaar waren:
"Het antilichaam van de kindertijd is grotendeels een reactie op… het virus dat de eerste Type A-influenza-infectie van het leven veroorzaakt. Naarmate de groep ouder wordt en daaropvolgende infecties plaatsvinden, worden antilichamen tegen aanvullende virusfamilies verkregen. Maar… het antilichaam dat het eerst wordt vastgesteld, blijft dat deel van de bevolking zijn hele leven kenmerken.
De antilichaamvormende mechanismen zijn sterk geconditioneerd door de eerste stimulus, zodat latere infecties met stammen van hetzelfde type achtereenvolgens het oorspronkelijke antilichaam versterken om het te allen tijde op het hoogste niveau in die leeftijdsgroep te houden. De afdruk die door de oorspronkelijke virusinfectie tot stand is gebracht, bepaalt de antilichaamrespons daarna. Dit hebben we de leer van de original antigenic sin genoemd."

Een belangrijk gevolg van deze conditionering in de kindertijd is dat verschillende leeftijdsgroepen binnen de populatie overlappende of gelaagde immuniteit hebben tegen verschillende influenzastammen. Dit is een belangrijk, zij het subtiel aspect van onze bevolkingsbrede immuniteit tegen influenza A. Het ziet er uit als in het schema:

Naarmate oudere groepen mensen sterven, sterft hun immuniteit voor oudere stammen met hen af. Deze oude stammen, lang onderdrukt, worden vervolgens gepositioneerd om terug te keren, want maar heel weinig menselijke immuunsystemen onthouden ze meer. Francis geloofde dat dit het mechanisme was dat ten grondslag lag aan de periodieke cycli van pandemische griep.
De grieppandemie van 1957 bijvoorbeeld kenmerkte zich door een griepstam waartegen alleen de oudste groepen mensen - die van in de 70 - specifieke antilichamen hadden. Toen deze "immunologische veteranen" verdwenen, was dit oudere, lang onderdrukte type griep vrij om terug te keren en een nieuwe pandemie te veroorzaken.

Concluderend stelde Francis voor dat geoptimaliseerde griepvaccins aan kinderen zouden kunnen worden toegediend vóór hun eerste infectie. Hij stelde zich vaccins voor die ontworpen waren om immuniteit te verlenen tegen "bekende of verwachte terugkerende stammen" en hoopte dat "op deze manier de erfzonde van infectie zou kunnen worden vervangen door een aanvankelijke zegen van geïnduceerde immuniteit."

Strategische vaccinatie die immuniteit verleent tegen waarschijnlijke toekomstige stammen is natuurlijk precies het tegenovergestelde van onze huidige inspanningen om elke laatste levende mens meerdere vaccinaties te geven tegen een uitgestorven stam van SARS-2.

Het bestaan van Original Antigenic Sin is bevestigd door generaties van onderzoek en de literatuur staat vol met merkwaardige bevindingen. Een belangrijke reden waarom griepprikken bijvoorbeeld niet werken, is dat ze niet bij machte zijn om het volwassen immuunsysteem om te buigen tegen nieuwe griepstammen. De meeste mensen die griepprikken krijgen, zijn volwassenen, met een immuunsysteem dat al lang is ingesteld op een infectie bij kinderen. Vandaar deze oude Lancet-casestudy van griepuitbraken bij jongens in het Christ’s Hospital in Sussex in de jaren zeventig:
"Bij elke uitbraak was het beschermende effect van geïnactiveerd influenza-A-vaccin beperkt tot die jongens, die nog niet immuun waren, die voor het eerst werden gevaccineerd met de meest actuele stam. Hervaccinatie met dezelfde stam verhoogde de mate van bescherming niet, en hervaccinatie met een latere stam gaf geen bescherming tegen een daaropvolgende uitdaging."

Griepvaccins werken met andere woorden prima als je nog nooit griep hebt gehad. Anders doen ze niets.

En denk eens na over deze opmerkingen, uit een artikel uit 2005 in Nature Medicine:
"Het is vaak moeilijk om de antilichaamspiegels, de specificiteit en de kwaliteit van de immuunrespons verder te verhogen bij personen die herhaaldelijk zijn geïmmuniseerd door ofwel vaccinatie of herhaalde blootstelling aan infectieuze agentia of kruisreagerende microbiële antigenen.
Dit is een bijzondere zorg voor ouder wordende volwassenen in de context van de antigene drift van het influenzavirus, gezien hun jaarlijkse blootstelling aan antigenen van nieuwe maar verwante influenzavarianten door infectie of vaccinatie. Na blootstelling aan een nieuwe maar kruisreagerende antigene variant, kunnen dergelijke individuen reageren door antilichamen te produceren die voornamelijk zijn gericht tegen antigenen die kenmerkend zijn voor influenzavirussen die tijdens eerdere epidemieën zijn aangetroffen."

De auteurs schrijven verder dat de "impact" van de Original Antigenic Sin "op de bescherming verre van vastgesteld is", en wijzen op eerder onderzoek dat aantoont dat de sterfte door alle oorzaken als gevolg van griepprikken aanzienlijk is gedaald. Later werk heeft echter aangetoond dat de vermindering van de sterfte door griepvaccins grotendeels een illusie is van selectie-effecten. Om verschillende redenen is het zo dat degenen die het meest waarschijnlijk aan griep overlijden, veel minder kans dan gezondere groepen hadden om te worden gevaccineerd.

Original Antigenic Sin is beroemd in verband met knokkelkoorts. Dit wordt beschouwd als een extreem geval van het fenomeen, met "aanzienlijke invloed op vaccinstrategieën". Hier zijn de conclusies onheilspellend en vol implicaties voor onze eigen situatie: zodra een respons is vastgesteld, is het onwaarschijnlijk dat herhaalde boosting de reikwijdte ervan zal kunnen veranderen, wat betekent dat een evenwichtige respons tegen de vier virusserotypen moet worden vastgesteld met de eerste vaccindosis. Het gevaar is dat immuniteit tegen één stam alleen kan leiden tot een blijvende verminderde immuunrespons op de drie andere serotypes, waardoor de ziekte erger en langer duurt.

Influenza infecteerde al generaties lang mensen voordat iemand op het idee kwam van griepvaccins. Ondanks de inspanningen van de volksgezondheidsautoriteiten overal in de wereld krijgen de meeste mensen de griep voordat ze ooit zijn gevaccineerd, en dus hebben griepprikken weinig kans om de bevolkingsbrede immuniteit tegen influenza A te ondermijnen.

Het complexe systeem dat wordt gevormd door SARS-CoV-2 en de interacties met het menselijke immuunsysteem wordt daarentegen nauwelijks begrepen. Door een lege fantasie van groeps-immuniteit na te jagen ontzeggen de autoriteiten menselijke populaties overal de mogelijkheid om de gelaagde, populatiebrede resistentie tegen opeenvolgende SARS-2-stammen te ontwikkelen die de basis vormt van onze immuniteit tegen andere respiratoire virussen. Afgezien van de minderheid die erin geslaagd is te herstellen van een natuurlijke infectie voordat de vaccinateurs bij hen kwamen, zullen de meeste mensen hun cruciale, primaire immuunrespons hebben die wordt geconditioneerd door het spike-eiwit van SARS-2 in zijn vintage 2020-configuratie.

Het is bijna zeker dat deze immuniteit de antilichaamreacties op het spike-eiwit van huidige en toekomstige varianten voor altijd zal afzwakken. Mutante spike-eiwitten zullen in toenemende mate ontsnappen aan door het vaccin verleende immuniteit, en doorbraakinfecties zullen slechts een gedeeltelijke respons op de nieuwe epitopen opwekken. Voor zover de gegevens er ook op wijzen dat de huidige vaccins de immuniteit tegen andere viruseiwitten na de piek zullen afzwakken, zal massale vaccinatie leiden tot steeds vluchtiger infectiegolven – in ruil voor beperkte en vervagende bescherming tegen ernstige gevolgen.

Het gevaarlijkste om op dit moment te doen, zou zijn om kinderen te vaccineren. Het virus vormt geen bedreiging voor hen, en als ze worden geïnfecteerd door de nieuwe vormen van SARS-2 die zeker elke winter zullen verschijnen, zullen we - via hen en de nog niet-gevaccineerden - beginnen de gelaagde immuniteit te vestigen die de enige manier is om op langere termijn met SARS-2 om te gaan. Zolang de vaccinateurs hun radicale en steeds krankzinnigere campagne mogen voortzetten, zal er echter niets verbeteren. Hun beleid dreigt inderdaad een semi-permanente pandemische toestand te veroorzaken voor toekomstige generaties. Een gestaag zwakker wordend menselijk ras - met een farmaceutische industrie die jaar in jaar uit verzekerd is van toenemende winsten, terwijl ze geen enkele aansprakelijkheid hebben voor de bijwerkingen van de door hen ontwikkelde gentherapieën vaccins, waarvan we nog maar het topje van de ijsberg hebben leren kennen.


[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][28 oktober 2021]

 

Afdrukken Doorsturen