Coronacrisis: op weg naar de Great Reset

Het coronavirus, lockdowns, social distancing, mondkapjes, het monitoren van burgers, en als de veranderingen die in veel landen door hun regeringen doorgaan voorzien we ook nog grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid en bloedvergieten,  hardhandige militaire reacties, het compleet instorten van de wereldeconomie. Zie hier het scenario dat moet leiden tot het resetten van de wereld. Alles in het geopolitieke spectrum snelt in de richting van de Nieuwe Wereldorde. Alles volgens de agenda van het World Economic Forum - de "Great Reset".
De lockdown in de loop van de coronavirus-pandemie heeft de uitvoering van lang gekoesterde plannen om een zogenaamde nieuwe wereldorde tot stand te brengen, versneld. Onder auspiciën van het World Economic Forum (WEF) pleiten mondiale beleidsmakers voor een "Grote Reset" met de bedoeling een wereldwijde technocratie te creëren. Het is geen toeval dat het WEF op 18 oktober 2019 in New York City deelnam aan "Evenement 201" tijdens de "high level" pandemieoefening, georganiseerd door het Johns Hopkins Center for Health Security.

Deze komende technocratie vereist een nauwe samenwerking tussen de leiders van de digitale industrie en van regeringen. Met programma's zoals een gegarandeerd minimuminkomen en gezondheidszorg voor iedereen, combineert het nieuwe soort bestuur strikte maatschappelijke controle met de belofte van alomvattende sociale rechtvaardigheid.

De waarheid is echter dat deze nieuwe wereldorde van digitale tirannie wordt geleverd met een alomvattend sociaal kredietsysteem. De Volksrepubliek China is de pionier van deze methode van toezicht op en controle van individuen, bedrijven en sociaal-politieke entiteiten.

Wat het individu betreft is het de bedoeling iemands identiteit te reduceren tot een app of chip die bijna elke persoonlijke activiteit registreert. Om een paar individuele rechten te verwerven - al is het maar om naar een bepaalde plaats te reizen - moet een persoon dan dergelijke schijnbare voorrechten in evenwicht brengen met zijn onderwerping aan een web van voorschriften die in detail omschrijven wat "goed gedrag" is en dat dat als gunstig wordt beschouwd voor mens en milieu. Zie hier de hedendaagse uitwerking van George Orwell's 1984.

Tijdens een pandemie zou dit soort controle zich bijvoorbeeld uitstrekken van de verplichting om een masker te dragen en sociaal afstand nemen tot het hebben van specifieke vaccinaties om te kunnen solliciteren of te reizen.

Het is, kort gezegd, een soort social engineering die het tegenovergestelde is van een spontane orde of ontwikkeling. Net als de werktuigbouwkundige met een machine, behandelt de sociaal ingenieur - of technocraat - de samenleving als een object. Anders dan de brute onderdrukking door het totalitarisme van vroeger, zal de moderne sociaal ingenieur proberen de sociale machine zelfstandig te laten werken volgens het ontwerp. Hiervoor moet de sociaal ingenieur de wetten van de samenleving toepassen zoals de werktuigbouwkundige de natuurwetten volgt. Gedragstheorie heeft een kennisniveau bereikt dat de dromen van social engineering mogelijk maakt. De machinaties van social engineering werken niet met brute kracht, maar subtiel door duwtjes.

Volgens de Grote Reset is de vooruitgang van de technologie niet bedoeld om de omstandigheden van de mensen te verbeteren, maar om het individu te onderwerpen aan de tirannie van een technocratische staat. "De experts weten het beter" is de rechtvaardiging.

Het plan voor een herziening van de wereld is het geesteskind van een (zieke) elitegroep van zakenmensen, neo-liberalen politici en hun intellectuele entourage die elkaar in januari, elk jaar weer, in Davos, Zwitserland, ontmoeten. Het World Economic Forum, opgericht in 1971, is sindsdien een megaglobaal evenement geworden. Meer dan drieduizend leiders van over de hele wereld woonden de bijeenkomst in 2020 bij, daardoor een ecologische voetafdruk achterlatend die zijn weerga niet kent.
De Hongaarse premier Viktor Orban had gelijk toen hij zei dat "neoliberalen slechts communisten met een diploma" zijn. Deze mensen doen het vóórkomen alsof ze "zorg hebben voor" (de massa), terwijl ze alleen maar uit zijn op "controle over" (de massa).

Onder leiding van het WEF zegt de agenda van de Grote Reset dat de voltooiing van de huidige industriële transformatie een grondige herziening van de economie, de politiek en de samenleving vereist. Zo'n allesomvattende transformatie vereist de verandering van menselijk gedrag, en daarom maakt "transhumanisme" deel uit van het programma.

The Great Reset zal het thema zijn van de eenenvijftigste bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos in 2021. De agenda is de toezegging om de wereldeconomie naar "een eerlijkere, duurzamere en veerkrachtiger toekomst" te brengen. Het programma roept op tot "een nieuw sociaal contract" dat gericht is op raciale gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en de bescherming van de natuur. Klimaatverandering vereist dat we "de economie koolstofarm maken" en het menselijk denken en gedrag "in harmonie brengen met de natuur". Het doel is om "meer gelijkwaardige, inclusieve en duurzame economieën" op te bouwen. Deze nieuwe wereldorde moet "dringend" worden geïmplementeerd, beweren de initiatiefnemers van het WEF, en zij wijzen erop dat de pandemie "de onhoudbaarheid van ons systeem heeft blootgelegd", dat "sociale cohesie" mist.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het voornemen van de 1%-elite ook al omarmd: nu is "de tijd aangebroken om te vergroenen", eigenlijk de eerste aanzet tot een gesubsidieerde planeconomie. Eerder schreef het eens gerespecteerde blad The Economist over het voornemen "to flatten the climate curve" (waar hebben we dat meer gehoord?) waarbij een aansprekend symbolische arbeidersvuist werd afgebeeld. De instelling van een wereldwijde centrale planeconomie werd door het blad aal "The Great Reset" genoemd. Toeval bestaat niet.

Het Great Resetproject van het WEF is social engineering op het hoogste niveau. Voorstanders van de reset beweren dat de VN er niet in is geslaagd de orde in de wereld te vestigen en dat ze hun agenda van duurzame ontwikkeling - bekend als Agenda 2030 - niet krachtig konden voortzetten vanwege hun bureaucratische, trage en tegenstrijdige manier van werken. De acties van het organisatiecomité van het World Economic Forum daarentegen zijn snel en slim. Als er een consensus is gevormd, kan deze worden geïmplementeerd door de wereldwijde elite over de hele wereld. Money makes the world go round......

De ideologie van het World Economic Forum kan worden bestempeld als noch links noch rechts, noch progressief of conservatief, ze is ook niet fascistisch of communistisch, maar ronduit technocratisch. Als zodanig bevat het veel elementen van eerdere collectivistische ideologieën.

In de afgelopen decennia is tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten in Davos de consensus ontstaan dat de wereld een revolutie nodig heeft en dat hervormingen te lang hebben geduurd. De leden van het WEF voorzien op korte termijn een ingrijpende omwenteling. De tijdspanne moet zó kort zijn dat de meeste mensen nauwelijks zullen beseffen dat er een revolutie gaande is. De verandering moet zó snel en dramatisch zijn dat degenen die erkennen dat er een revolutie plaatsvindt, niet de tijd hebben om ertegen in verzet te gaan.

Het basisidee van de Grote Reset is hetzelfde principe dat de radicale transformaties van de Franse naar de Russische en Chinese revoluties leidde. Het is het idee van constructivistisch rationalisme dat in de staat is opgenomen. Maar projecten zoals de Great Reset laten de vraag onbeantwoord wie de Staat regeert. De Staat regeert zelf niet. Het is een machtsinstrument. Het is niet de abstracte staat die beslist, maar de leiders van specifieke politieke partijen en van bepaalde sociale groepen.

Eerdere totalitaire regimes hadden geweld, massa-executies en concentratiekampen nodig om hun macht te behouden. Nu, met behulp van nieuwe technologieën, wordt aangenomen dat andersdenkenden gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd, geïsoleerd en gemarginaliseerd. De non-conformisten zullen het zwijgen worden opgelegd door afwijkende meningen te diskwalificeren als moreel verachtelijk.

De lockdowns van 2020 bieden mogelijk een voorproefje van hoe dit systeem werkt. De lockdown werkte alsof het was georkestreerd - en misschien was het dat ook wel. Alsof de leiders van grote en kleine naties - en van verschillende stadia van economische ontwikkeling - één enkel bevel volgden, implementeerden ze bijna tegelijkertijd identieke maatregelen. Niet alleen handelden veel regeringen gezamenlijk, ze pasten deze maatregelen ook toe met weinig aandacht voor de gruwelijke gevolgen van een wereldwijde lockdown. Alleen in detail konden er verschillen worden waargenomen.

Maanden van economische stilstand hebben de economische basis van miljoenen gezinnen vernietigd. Samen met "social distancing" heeft de lockdown een massa mensen voortgebracht die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Eerst vernietigden regeringen het levensonderhoud, daarna verschenen politici als de redders. De vraag naar sociale bijstand is niet langer beperkt tot specifieke groepen, maar is een behoefte van de massa geworden.

U denkt dat wat we hierboven hebben geschreven overtrokken is en dat het niet zo'n vaart zal lopen? Dan verwijzen we u even naar de website van het World Economic Forum, waarop gezegd wordt dat de coronacrisis "een gouden kans" biedt. Begin juni sprak de Prins van Wales over de kans van de mensheid om een duurzamere en rechtvaardigere wereld te creëren in de nasleep van de COVID-19 coronavirus-pandemie. "Er is een gouden kans om iets goeds uit deze crisis te grijpen ... wereldwijde crises kennen geen grenzen en benadrukken hoe onderling afhankelijk we zijn als één volk dat één planeet deelt." Hij voegde eraan toe: "Tenzij we de nodige actie ondernemen en op een groenere, inclusievere en duurzamere manier bouwen, zullen we steeds meer pandemieën krijgen."
Het Internationaal Monetair Fonds heeft het er ook al over. Alleen de mainstream media doen er het zwijgen toe.
De aanval door het WEF is ingezet, en ze verbergen het niet eens.........

Ooit was oorlog de gezondheid van de staat. Nu is het angst voor ziekte. Wat ons te wachten staat, is niet de schijnbare gezelligheid van een welwillende uitgebreide verzorgingsstaat met een gegarandeerd minimuminkomen en gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen. De lockdown en de gevolgen ervan hebben een voorproefje gegeven van wat komen gaat: een permanente staat van angst, strikte gedragscontrole, massaal verlies van banen en een groeiende afhankelijkheid van de staat.

Met de maatregelen die zijn genomen in de loop van de coronavirus-pandemie, is een grote stap gezet om de wereldeconomie te resetten. Zonder weerstand van de bevolking betekent het einde van de pandemie niet het einde van de lockdown en "social distancing".
Op dit moment hebben de tegenstanders van de nieuwe wereldorde van digitale tirannie echter (nog steeds) toegang tot de media en platforms om van mening te verschillen en hun afwijkende meningen uit te dragen. Maar de tijd dringt. De verraders van de nieuwe wereldorde hebben bloed geroken. Het coronavirus tot pandemie verklaren is handig geweest om de agenda van hun Grote Reset te promoten. Alleen massale oppositie kan de uitbreiding van de machtsgreep van de tirannieke technocratie die in opkomst is, vertragen en uiteindelijk stoppen.

[Bronnen en overige links uitsluitend voor abonnee's]

Afdrukken Doorsturen