Wat moeten we aan met de Europese Centrale Bank?

De Europese Centrale Bank wil in de toekomst een hogere inflatie toestaan ​​dan voorheen. We mogen dus - als er in de tussentijds geen rare dingen gebeuen (als bijvoorbeeld een derivatencrisis) de komende jaren een hogere inflatie verwachten, waarbij de rente erg laag blijft. Dat voorspelt weinig goed, waarbij de rol van de centrale banken door iedereen wordt verzwegen. Het eerste in een artikelenreeks over de vraag of het niet eens tijd wordt de bankensector aan banden te leggen.
De Europese Centrale Bank (ECB) wil in de toekomst een hogere inflatie toestaan dan voorheen. Tot dusver heeft de ECB ernaar gestreefd de inflatie “onder maar dicht bij 2%” te houden. De omslachtige formulering was een compromis en was bedoeld om aan te geven dat, hoewel de inflatie in de buurt van 2% zou moeten liggen, opwaartse afwijkingen minder acceptabel werden beschouwd dan neerwaartse afwijkingen.

Met de op 8 juli aangekondigde strategiewijziging is de inflatiedoelstelling gewoon 2% en zijn afwijkingen naar boven en beneden uitdrukkelijk gelijk. Daarnaast heeft de ECB duidelijk gemaakt bereid te zijn de overschrijding van de 2%-doelstelling te accepteren in perioden van uitgesproken lage rentetarieven. Mevrouw Lagarde vindt het dus prima dat iedereen er ieder jaar 2% bij in schiet. Op de foto is ze te zien met Mathilde Rothschild. Is het werkelijk een goed idee ons geld aan deze twee vrouwen toe te vertrouwen? Tussen haakjes: ons viel meteen de hanger op die mw. Rothschild om haar hals draagt......

Als de economie zich aan de onderkant van het nominale rentespectrum bevindt, is een bijzonder krachtig of aanhoudend monetair beleid nodig om te voorkómen dat inflatie onder de doelstelling een gewoonte wordt. Voor een tijdelijke periode kan dit ook een matige overschrijding van de inflatiedoelstelling inhouden.

Dat betekent: als de economische situatie ondanks praktisch uitgeput rentebeleid slecht of instabiel is, zal de ECB dit niet tegengaan door met hogere beleidsrentes de inflatiedoelstelling te overschrijden. De inflatie trekt al aan. In juni was dat 1,9%. Door de toenemende schaarste aan goederen in sommige bedrijfstakken, tot dusver vooral op het niveau van grondstoffen en halffabricaten, zal deze tendens waarschijnlijk toenemen.

We mogen dus de komende jaren een hogere inflatie verwachten, waarbij de rente erg laag blijft. Dit betekent dat de voor inflatie gecorrigeerde rente nog negatiever wordt. Banken moeten momenteel een negatieve rente van 0,5% betalen voor deposito's bij de ECB, wat overeenkomt met een reële rente van min 2,5% bij een inflatie van 2%. Voor staatsobligaties met de hoogste veiligheidsrating van AAA in het eurogebied betalen de overheden beleggers tussen min 0,7% voor kortlopende obligaties en plus 0,1% voor obligaties met een looptijd van 30 jaar, afhankelijk van de looptijd. Gecorrigeerd voor inflatie betekent dit dat zelfs het rendement op 30-jarige obligaties duidelijk negatief is. De spelers op de financiële markten verwachten dat de beleidsrente de komende decennia onder de inflatie zal blijven.

Een beleid van lage rentetarieven op deze schaal is eenrichtingsverkeer. Er is geen aanvaardbare terugkeer naar het niveau van de rentetarieven die vroeger normaal waren. Om dit te begrijpen, helpt het om eerst te analyseren hoe we in deze situatie zijn terechtgekomen.

Neoliberale regeringen versloegen de inflatie in de jaren tachtig door macht bij de vakbonden weg te halen en arbeiders rechten te ontnemen. Als de lonen niet stijgen, zal de inflatie ook niet stijgen.

De sterk verminderde reactie van de inflatie op de lagere rentetarieven heeft centrale banken in staat gesteld de rentetarieven aanzienlijk te verlagen. Dat was ook nodig om de economie draaiende te houden, want bedrijven hebben steeds minder geïnvesteerd. Omdat de kapitaalbezitters de winst die nodig is voor investeringen in steeds grotere mate hebben weggesluisd (door inkoop van eigen aandelen en dividenden van bedrijven - goed voor vooral de ceo's).

Lage rentetarieven leiden op verschillende manieren tot stijgende koersen en prijzen van activa, met name aandelen en onroerend goed. De kapitaalbezitters werden daardoor rijker en rijker. Het beleid van de centrale bank was een belangrijke aanjager van de toenemende welvaart en inkomensongelijkheid. Het losse monetaire beleid leidde tot excessen, zogenaamde zeepbellen, op de aandelen- en vastgoedmarkten.

De eerste echt grote was de dotcom-zeepbel, die aan het begin van het millennium barstte. Het verklaarde beleid van de toenmalige president van de Amerikaanse Federal Reserve, Alan Greenspan, was om een vervangende zeepbel op de vastgoedmarkt op te blazen door verdere renteverlagingen en wijzigingen in de regelgeving, wat ook zeer indrukwekkend is gelukt. Toen deze nog grotere zeepbel in 2007 uiteenspatte en leidde tot een zeer ernstige financiële crisis met het faillissement van Lehman in 2008, werd dezelfde strategie opnieuw gevolgd. De centrale banken hebben op ongekende schaal extra geld in de financiële cyclus gepompt en de belangrijkste rentetarieven onder nul verlaagd. Hierdoor zijn aandelenkoersen en vastgoedprijzen fors gestegen, ook in tijden van economische crisis zoals de coronapandemie.

Het is geen verrassing voor onze lezers dat wij geen voorstanders zijn van centrale banken - hun taken zouden ook door de overheid gedaan kunnen worden. De functie van de centrale bank is immers een overheidsbedrijf. Het creëert geld, en stellen het niet gratis ter beschikking  van de staat of regering, maar laten zich er flink voor betalen. De staat of regering zou het geld kunnen laten circuleren dat is gecreëerd met door het parlement goedgekeurde overheidsuitgaven. Belastingen die burgers aan de staat betalen, vernietigen het geld weer. Daarnaast brengt de centrale bank nu geld in omloop door leningen te verstrekken aan commerciële banken - geld dat zal worden vernietigd wanneer de commerciële banken hun centralebankleningen terugbetalen.

De huidige situatie is zo dat verboden regelmatig worden omzeild. Men overtreedt ze, maar doet alsof de wet wordt gehoorzaamd. Qua vorm financieren de commerciële banken de Staat. In feite is het natuurlijk de centrale bank, alleen via een omweg.

Die omweg werkt als volgt: de staat leent het geld van commerciële banken, dat het van de centrale bank krijgt. Dit leidt ertoe dat de gelddrukmachine draait, maar dat de staat bovendien en volledig onnodig in de schulden zit. Een goede deal voor de commerciële banken, slecht voor de staat (ons, dus). Hij, die verantwoordelijk is voor de stabiliteit van de valuta, moet het geld van de commerciële banken krijgen en er rente voor betalen. Er is nauwelijks een dommer en verspillender gebruik van gelden.

In het eurogebied werkt het in principe op dezelfde manier. Het is alleen ingewikkelder omdat er maar één valutagebied is, maar er daarentegen veel regeringen zijn.

In tijden van nood is overheidsfinanciering van de centrale bank van het grootste belang. De centrale bank heeft een bufferfunctie. Door geld te drukken kan het tekorten opvullen en door geld beschikbaar te stellen kan het direct de effectieve vraag beïnvloeden. In het eurogebied heeft de ECB ook de functie om te voorkómen dat het eurogebied uit elkaar valt als gevolg van de ongelijke blootstelling aan schokken. Italië en Spanje zijn als toeristenlanden bijzonder hard getroffen door de Covid-crisis (daarvóór ging het er ook al slecht), terwijl Duitsland zijn industriële goederen kan blijven leveren. We zijn nu in een situatie gekomen dat wij miljarden schenken aan dat soort landen, terwijl hun toch al torenhoge staatsschulden blijven oplopen. De weg naar het Vierde Rijk is geplaveid met noordeuropese euro's.

Omdat in de eurozone het verbod op directe overheidsfinanciën de functie van de centrale bank beperkte, zijn de centrale banken tijdens de crisis op zoek gegaan naar creatieve oplossingen om dit te omzeilen. In de grote economische crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw hebben de centrale banken het volledig laten afweten. Als gevolg daarvan belandden de economieën in een verschrikkelijke depressie. Na de financiële crisis van 2008 reageerden centrale banken veel proactiever. Maar dat konden ze alleen doen door het verbod op overheidsfinanciering creatief te omzeilen.

In plaats van rechtstreeks een "kwantitatieve versoepeling (Quantitative Easing), een vermeerdering van het geld", door geld over te maken naar de staatsbegroting, hebben de centrale banken de schulden over de hele wereld te gelde gemaakt, dat wil zeggen, ze tot in omloop gebracht geld gemaakt: ze kochten staatsobligaties en andere obligaties van de commerciële banken (en bedrijven - niet de beste, maar de slechtste van de slechte) en hebben op deze manier het banksysteem volgepompt met liquiditeit.

Slechts een klein deel van het geld bereikte echter de productie-economie. Het meeste ging naar financiële economie - met bekende gevolgen voor de vermogensmarkten. De superrijken werden nog rijker, de massa verarmde en er was geen echte vraag. De staatsschulden groeiden aanzienlijk.

Terwijl de financiële crisis "zelfgemaakt" was door de financiële sector, is de Covid19-crisis een typische externe schok. Elke staat zag zich geconfronteerd met de (in hun ogen) noodzaak om de economie stil te leggen om gezondheidsredenen en tegelijkertijd het voortbestaan van burgers en bedrijven te waarborgen. De overheidsinkomsten dalen, de uitgaven stijgen - er is een enorm gat dat gefinancierd moet worden. Wie, behalve de centrale banken, kunnen deze leegte opvullen?
En dat doen ze ook. In overeenstemming met het verbod op financiering, wederom via commerciële banken, wat goed voor hen is, maar nadelig voor de gemeenschap. Het belangrijkste is dat ze hun aankoopprogramma's op monsterlijke schaal voortzetten, waardoor de activaprijzen en de rijkdom van de rijken stijgen.

We komen beslist niet ongeschonden uit de Covid19-crisis, maar de manier waarop de centrale banken ons vandaag 'redden' is allesbehalve optimaal. We hebben al het inflatoire effect van het drukken van geld. Daarnaast is er een stijging van de staatsschuldquote, een verdere voeding van het financiële systeem, wat ons in de toekomst veel geld gaat kosten, en een (voor de massa) verslechtering van inkomen en vermogen. Democratisch gecontroleerde en dus transparante overheidsfinanciering is altijd beter dan indirecte financiering via het commerciële banksysteem. Het systemisch correcte antwoord op de meest ellendige van alle geldscheppingssystemen die vandaag de dag is ingevoerd, zou de introductie van soeverein geld zijn. Het heft natuurlijk het verbod op overheidsfinanciering op en draagt het alleenrecht over om extra rekeninggeld te produceren van de centrale bank. De commerciële banken hebben dit privilege zich in de loop der jaren stilzwijgend toegeëigend omdat ze het betalingsverkeer via rekeningen uitvoeren.

Maar nu zitten we dus met de gebakken peren van de extreem lage rente.

In normale tijden volgen renteverhogingen op tijdelijke renteverlagingen. Als de economie slecht is of de aandelenmarkten lijden, worden de rentetarieven verlaagd. Iedereen verwacht dat dit tijdelijk zal zijn, zodat de verlaging van de beleidsrente slechts een matig effect zal hebben op de marktrentes op langere termijn. De beschreven effecten op aandelenkoersen en vastgoedprijzen zijn dienovereenkomstig gematigd en omkeerbaar als de economie en/of aandelenkoersen weer aantrekken.

Heel anders is het op dit moment. De expansie van de geldhoeveelheid en de renteverlagingen zijn al zó lang aan de gang en hebben zó weinig bijgedragen aan het economisch herstel dat alle financiële marktprijzen de verwachting bevatten dat de beleidsrentes extreem lang extreem laag zullen blijven. Merkbare renteverhogingen zouden (o, de horror!) rampzalig zijn. Voor bedrijven en aandelenmarkten is een uitgesproken economische bloei nodig om een forse rentestijging het hoofd te bieden. Het is onmogelijk om te zien waar deze hausse vandaan zou moeten komen.

Rente is een belangrijke pijler van het kapitalisme. Het is waar dat kapitaalbezitters ook geld uit de economie kunnen halen door waardestijgingen en dalende rentetarieven. Maar dit is een spel dat slechts voor een beperkte tijd kan worden gespeeld. Met haar strategiewijziging heeft de ECB de voorwaarden geschapen om het nog een tijdje te kunen uithouden. Maar je kunt de rente niet blijven verlagen. Op een gegeven moment komt er een einde aan de renteverlagingen en de daaruit voortvloeiende vermogensstijgingen. Als dit punt wordt bereikt met sterk negatieve rentes en een instabiele economie, is het kapitalisme ten einde.

Vermoedelijk proberen grootkapitaaleigenaren en hun belanghebbenden te werken aan de wederopbouw van de samenleving, zodat ze hun macht en welvaart kunnen behouden wanneer dat punt is bereikt. Hopelijk zullen ze falen met hun monsterlijke plan. Dan biedt de crash de mogelijkheid om een sociale, competitieve markteconomie op te bouwen zonder kapitalisme.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][10 juli 2021]

 

Afdrukken Doorsturen