De valstrik van Thucydides

De dreigende oorlogssituatie rond Oekraïne doet denken aan de valstrik van Thucydides, die, op het gebied van internationale betrekkingen, wijst op een historische situatie waarin een dominante macht een oorlog aangaat met een opkomende macht, voortgedreven door de angsten die de opkomst bij de heersende macht oproept. In de wereld van supermachten wordt al gauw gedacht in termen van: "The winner takes it all."
 De afloop voorspelt voor het Westen weinig goeds.Thucydides was een Atheense historicus en generaal die leefde in de 5e eeuw voor Christus. Beschouwd als de vader van het politiek realisme, zette hij zijn theorie uiteen over de oorsprong van de Peloponnesische oorlog tussen Athene en Sparta. Deze hypothese, ontwikkeld door de hedendaagse Amerikaanse historicus Graham T Allison met betrekking tot machtsconcurrentie tussen China en de VS, leidde tot de term "Thucydides-valstrik". Zoals Allison heeft geschreven: "De valstrik van Thucydides verwijst naar de natuurlijke, onvermijdelijke verwarring die optreedt wanneer een opkomende macht een heersende macht dreigt te verdringen - de resulterende structurele spanning maakt een gewelddadige botsing de regel, niet de uitzondering".

Ruim 100 jaar geleden wasde Eerste Wereldoorlog - en het is tot op de dag van vandaag een ontnuchterende herinnering aan het vermogen van de mens tot dwaasheid. Historici vandaag de dag zeggen dat die oorlog "onvoorstelbaar" was, maar is dat een verklaring over wat er mogelijk is in de wereld - of alleen over wat onze beperkte geest kan bevatten? In 1914 konden maar weinigen zich voorstellen dat er een slachting zou plaatsvinden op een schaal die een nieuwe categorie inluidde: een wereldoorlog. Toen de oorlog vier jaar later eindigde lag Europa in puin: de keizer was verdwenen, het Oostenrijks-Hongaarse rijk ontbonden, de Russische tsaar omvergeworpen door de bolsjewieken, Frankrijk bloedde een generatie lang.

Een millennium waarin Europa het politieke centrum van de wereld was geweest kwam tot stilstand. De bepalende vraag over de machts-verhoudingen in de wereld voor de huidige generatie is of Rusland en de Verenigde Staten (en Europa) kunnen ontsnappen aan de valstrik van Thucydides.

Gebaseerd op wat er zich nu op het wereldtoneel afspeelt, en met de Griekse historische metafoor in gedachten, is oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland in de (zeer) nabije toekomst niet alleen mogelijk, maar veel waarschijnlijker dan menigeen denkt. Inderdaad, te oordelen naar de historische gegevens, is oorlog waarschijnlijker dan niet. Bovendien dragen de huidige onderschattingen en misvattingen van de inherente gevaren in de relatie tussen de VS en Rusland sterk bij aan die gevaren.

Een risico verbonden aan de Valstrik van Thucydides is dat een gebruikelijke - niet alleen een onverwachte, buitengewone gebeurtenis -  grootschalige conflicten kan veroorzaken. Wanneer een opkomende macht dreigt om een heersende macht te verdringen, of bijvoorbeeld de moord op prins Ferdinandg in 1914, kan het een cascade van reacties initiëren die op hun beurt resultaten opleveren die geen van de
partijen anders zouden hebben gekozen.

Oorlog is nooit onvermijdelijk. De hierboven genoemde Allison leidde een onderzoek van het Harvard University Belfer Center for Science and International Affairs, waaruit naar voren kwam dat van de 16 historische voorbeelden van een opkomende macht die een heersende macht bedreigt, er 12 in oorlog en massaal bloedvergieten eindigden. Zie bijgaand overzicht..

Je zou denken dat die relevante lessen uit het verleden goede lessen zijn voor de wereldleiders van heden. Ontsnappen aan de valstrik vereist enorme inspanning. Maar keer op keer maken grote landen de fouten van strategische misrekening, en kunnen dergelijke valstrikken voor zichzelf creëren.

Meer dan 2.400 jaar geleden bood de Atheense historicus Thucydides een krachtig inzicht: “Het was de opkomst van Athene, en de angst die dit inspireerde in Sparta, wat een oorlog onvermijdelijk maakte.” Thucydides ging naar de kern van de zaak, focus op de onverbiddelijke, structurele stress veroorzaakt door een snelle verschuiving in de machtsverhoudingen tussen twee rivalen.

Thucydides identificeerde twee belangrijke drijfveren van deze dynamiek: het groeiende recht van de opkomende macht. Zijn de VS en Rusland op weg naar een oorlog?  Te oordelen naar de historische feiten is een oorlog waarschijnlijker dan niet.
En de meest vooraanstaande geostrategische uitdaging van is niet gewelddadig Islamitische extremisme of een economisch opkomend China, maar juist Rusland.

In de zaak waarover Thucydides schreef in de vijfde eeuw voor Christus was Athene in meer dan een halve eeuw verworden tot een toren van beschaving, die vooruitgang heeft opgeleverd in de filosofie, geschiedenis, drama, architectuur, democratie, en maritieme bekwaamheid. Dit schokte Sparta, die een eeuw lang de leidende landmacht was geweest op het schiereiland Peloponnesos.
Zoals Thucydides het zag was de positie van Athene begrijpelijk.

Naarmate haar invloed groeide, zo nam ook haar zelfvertrouwen toe, het bewustzijn van onrechtvaardigheden uit het verleden, de gevoeligheid voor gevallen van gebrek aan respect, en het aandringen dat eerdere regelingen worden herzien om nieuwe realiteiten van macht te weerspiegelen. Het was ook natuurlijk, legde Thucydides uit, dat Sparta de Atheense houding als onredelijk interpreteerde, ondankbaar en bedreigend voor het systeem dat juist zij had opgezet - en waar binnen Athene tot bloei was gekomen.

Thucydides beschreef de veranderingen in relatieve macht, maar hij richtte zich ook op percepties van verandering bij de
leiders van Athene en Sparta. Dit bracht elk ertoe om allianties te sluiten en te versterken met andere staten in de hoop tegenwicht te bieden aan de andere. Maar zo'n verstrengeling verloopt aan beide zijden. (Het was om deze reden dat George Washington waarschuwde dat Amerika moest oppassen voor "verstrengelde allianties.")

Toen er een conflict uitbrak tussen de stadstaten Korinthe en Corcyra (nu Corfu), vond Sparta het nodig om te komen tot de verdediging van Korinthe, wat Athene weinig andere keus liet dan háár bondgenoot te steunen. De Peloponnesische Oorlog volgde. Toen het 30 jaar later eindigde was Sparta de nominale overwinnaar. Maar beide staten lagen in puin, waardoor Griekenland kwetsbaar was voor de Perzen.

De criteria voor wat de betekenis van een bepaalde macht bepaalt, zijn echter niet zo eenvoudig als vroeger. Want oorlogvoering is in de 21e eeuw zó veelzijdig geworden dat het niet alleen economisch en militair is. China vormt een economische bedreiging voor de VS, aangezien het Amerika dreigt in te halen als de nummer 1 economische wereldmacht. De wens van Peking om op economisch vlak te concurreren, vertaalt zich echter niet noodzakelijkerwijs in geopolitieke invloed. Zoals we hebben gezien aan de heropleving van Rusland in de afgelopen twintig jaar is juist dit land de belangrijkste bedreiging voor de Amerikaanse hegemonie geworden.

Hoewel het belang van Rusland in 2014 door president Obama werd gebagatelliseerd, werd het slechts een jaar later door de stafchef van het leger, Mark Milley, genoemd als de grootste bedreiging voor de VS. Milley zei destijds: "In termen van capaciteit is Rusland het enige land op aarde dat de mogelijkheid heeft om de Verenigde Staten van Amerika te vernietigen." Amerikaanse bondgenoten hebben dit voorbeeld gevolgd, waarbij het Verenigd Koninkrijk vorig jaar verklaarde dat Rusland de grootste bedreiging voor zijn bestaan vormde en Rusland bestempelde als een 'vijandige staat' en China als een 'commerciële concurrent'. De EU heeft eveneens gezegd dat Rusland een 'ernstige staat' veroorzaakte, 'verslechtering van de Europese veiligheid'.

De wapencapaciteit van Rusland overtreft die van enig ander land tot nu toe, en zijn vermogen om de VS mogelijk uit te roeien, zoals Milley in 2015 al zei, betekent dat het momenteel in termen van militaire en geostrategische invloed een grotere bedreiging vormt voor de VS dan voor China. De recente voorbeelden van het sturen van vredeshandhavers naar Kazachstan; de sleutelrol die het heeft gespeeld in de crisis in Oekraïne met de totstandkoming van de akkoorden van Minsk; de steun aan de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko tijdens de onrust in 2020; de centrale rol die het speelt in discussies rond Iran; de hulp die aan president Assad van Syrië is gegeven: overal waar de VS hebben geprobeerd om revoluties te (ontketenen en) ondersteunen of haar denkbeelden wenst te verspreiden, is Rusland er geweest om de heersende regeringen te versterken. Als zodanig verstikt het Amerika's projecten rechts, links en in het midden.

Is oorlog dan onvermijdelijk? Welnu, tot op zekere hoogte is de oorlog al begonnen en heeft die zich het afgelopen decennium op een hybride manier afgespeeld. Cyberaanvallen, economische oorlogvoering in de vorm van sancties, informatie-oorlogvoering en zelfs militaire conflicten in Oekraïne en Syrië: al jaren vindt er een geleidelijke escalatie van spanningen plaats.

Eén van de belangrijkste Russische geleerden, wijlen professor Stephen F Cohen, was niet lang voor zijn dood diep bezorgd over de richting waarin de dingen gingen. In zijn boek 'Oorlog met Rusland?' gepubliceerd in 2018, legde hij uit waarom hij de huidige 'koude oorlog' 'gevaarlijker' vond dan de vorige. In een interview legde hij uit dat een conflict met Rusland een 'reële mogelijkheid' was, maar dat er nog tijd was om actie te ondernemen om het te vermijden.
Helaas lijkt het alsof de tijd om is. Ongelooflijk, Cohen leek te voorspellen welk traject de dingen hebben afgelegd. Hij vroeg: 'Wat als - en het is niet hypothetisch aangezien we de gevaren hiervan zien van Syrië tot de noordelijke Oostzee, ook tot Oekraïne - wat als we een Cubaanse raketcrisis-achtige situatie krijgen? Trump wordt niet vertrouwd in dit land, Poetin wordt alom gedemoniseerd en het ontvouwt zich aan de Russische grenzen... hoe kunnen we vermijden wat er had kunnen gebeuren in de Cubaanse rakettencrisis?'

Hoewel velen hebben gewezen op het ontbreken van een ideologisch conflict tussen Rusland en het Westen (waarover we eerder een arikel hebben geschreven) zijn er grote verschillen in de kernwaarden van liberalisme en conservatisme die wèl een ideologische kloof vormen. Stephen Cohen lichtte dit ook toe tijdens het interview. Hij wees erop dat ideologische aspecten 'kennelijk' een kenmerk zijn van de huidige 'koude oorlog': 'Poetins Rusland', zoals ze het noemen, wordt ervan beschuldigd ideologisch een bastion te zijn van reactionair, antimodern, anti-politiek correct denken, en het gebruikt deze vermeende ideologische voorstelling om bondgenoten over de hele wereld aan te trekken, inclusief landen in Europa.'

Een deel van de reden waarom hij vond dat de zaken dramatischer verslechterden dan tijdens de eerste Koude Oorlog, was dat veel van de samenwerkingsmechanismen die destijds door Moskou en Washington waren gecreëerd - culturele uitwisselingen tot wapenbeheersingsovereenkomsten tot nucleaire overeenkomsten - worden 'versnipperd', zoals hij het uitdrukte.

Cohen noemde de toespraak van Vladimir Poetin in München in 2007 als het cruciale moment dat de loop van de moderne geschiedenis voor altijd veranderde. Want het was toen dat Poetin aankondigde dat er geen concessies meer aan het Westen zouden worden gedaan. De geleerde beschreef de 'shock' van de VS bij deze ondervraging van de Amerikaanse overkoepelende autoriteit. Hij geloofde dat Amerika met de val van de Sovjet-Unie tevreden was dat het de Koude Oorlog had gewonnen en dat zijn liberale waarden zouden zegevieren.
Cohen zei: ''Ik denk dat het een schok was toen dit zich ontvouwde onder Poetin in Washington, dat dit niet is wat het zou moeten zijn, dit dwarsboomde of onverenigbaar was met de manier waarop de Amerikaanse politieke, economische media-elite de rechtmatige rol van de Verenigde Staten zien en dus begon een demonisering van Poetin te ontstaan.'

Dus als we de hypothese van Cohen aannemen, dan is de schok en het ongeloof over de heropleving van Rusland nu veranderd in een volledige propagandacampagne en demonisering van Rusland en zijn leider. Het probleem is nu dat in plaats van dat dingen worden teruggedraaid en de-escalatie plaatsvindt, de situatie alleen maar erger is geworden. En dan hebben we ook nog de Europese Unie, die op economisch vlak dan wel een wereldmacht kan zijn maar militair niets voorstelt, waarvan op macht beluste, aan grootheidswaanzin lijdende politici dag in dag uit olie op het vuur blijven gooien. In feite kunnen we Trump misschien bedanken voor het enigszins uitstellen van de escalatie, aangezien de relaties onder zijn leiding niet zo snel verslechterden als onder de huidige Democratische leiding van een seniele president en oorlogszuchtige haviken.

Wij denken dat we het stadium van discussie voorbij zijn. Het is nu bijna onmogelijk om dingen terug te draaien. Het Westen heeft Rusland de afgelopen jaren ideologisch, economisch, politiek en militair in een hoek gedreven. De VS is een afbrokkelende macht, en hoewel ze weigert dat feit te accepteren, zal haar hegemonie worden tegengegaan door o.a. Rusland en China. Denken dat een militair conflict (van een of andere aard) kan worden vermeden, is wishful thinking - Thucydides' Valstrik suggereert anders.

De ergste nachtmerrie van de VS heeft plaatsgevonden: Rusland is herboren uit de as van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Nu is het een macht om rekening mee te houden, en daar kan niemand meer om heen.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][21 januari 2022]

 

Afdrukken Doorsturen