De Great Reset van het World Economic Forum is gewoon corporatisme maar dan anders verpakt

Samenzweringstheorieën terzijde, er is iets raars aan de hand met de Great Reset van het World Economic Forum.Ondanks een naam die vaak in verband gebracht wordt met complottheoriën en samenzweringen, bestaat de Great Reset echt. Op haar website staat nog steeds: "Wereldwijde belanghebbenden moeten dringend samenwerken om tegelijkertijd de directe gevolgen van de COVID-19-crisis te beheersen. Om de toestand van de wereld te verbeteren, start het World Economic Forum het initiatief The Great Reset." De betrokkenheid van "partners" als Apple, Microsoft, Facebook, IBM, IKEA, Lockheed Martin, Ericsson en Deloitte wijst erop dat het niet alleen maar liefdadigheid en betrokkenheid is wat de klok slaat.  Maar er zijn ook meer WEF-partners: enkele van de grootste bedrijven in olie (Saudi Aramco, Shell, Chevron, BP), voeding (Unilever, The Coca-Cola Company, Nestlé), technologie (Google, Amazon) en farmaceutica (AstraZeneca, Pfizer, Moderna).

In plaats van dat bedrijven veel belanghebbenden dienen, worden bedrijven in het multi-stakeholdermodel van mondiaal bestuur gepromoveerd tot officiële belanghebbenden bij wereldwijde besluitvorming, terwijl regeringen worden gedegradeerd tot één van de vele belanghebbenden. In de praktijk worden bedrijven de belangrijkste belanghebbenden, terwijl overheden een rol op de achterbank innemen en het maatschappelijk middenveld vooral windowdressing is.

Complottheorieën over de Great Reset lijken maar niet te willen sterven, en juist de extremen worden nu (weer) door de mainstream media aangehaald om te "tonen" dat er eigenlijk weinig aan de hand is met Davos en dat het gewoon gaat om een clubje miljardairs en miljonairs die samen met hun marionetten in het Zwitserse Davos bijeenkomen om gezellig samen te praten.
Maar de complottheorieën werden in gang gezet door de top van het World Economic Forum (WEF) zelf in 2020, waarvan de bijeenkomst toen als thema 'The Great Reset' had en betoogde dat de COVID-crisis een kans was om de brandende problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd aan te pakken.

De kern van complottheorieën zijn veronderstelde geheime agenda's en kwaadaardige bedoelingen. Hoewel deze misschien afwezig zijn in het Great Reset-initiatief van het WEF, is er wel iets dat bijna net zo sinister is en zich in het volle zicht verbergt. Sterker nog, sinister omdat het echt is en nu gebeurt. En het gaat om fundamentele zaken als ons voedsel, onze gegevens en onze vaccins.

De reeks samenzweringstheorieën rond de Grote Reset zijn vaag en moeilijk vast te pinnen, maar als we ze samenvoegen, krijgen we zoiets: de Grote Reset is het plan van de wereldwijde elite om een ​​communistische wereldorde in te voeren door privébezit af te schaffen terwijl ze COVID-19 gebruiken om overbevolking op te lossen en wat overblijft van de mensheid tot slaaf te maken met vaccins.

De toverwoorden zijn "stakeholder capitalism", een concept waar WEF-voorzitter Klaus Schwab al decennia mee leurt en dat een prominente plaats inneemt in het Great Reset-plan van het WEF vanaf juni 2020. Het idee is dat het mondiale kapitalisme moet worden getransformeerd zodat bedrijven zich niet langer uitsluitend gaan richten op het dienen van aandeelhouders, maar  hoedersworden van de samenleving door waarde te creëren voor klanten, leveranciers, werknemers, gemeenschappen en andere "stakeholders". De manier waarop het WEF het kapitalisme van belanghebbenden ziet, is via een reeks "partnerschappen met meerdere belanghebbenden" die de particuliere sector, regeringen en het maatschappelijk middenveld samenbrengen op alle gebieden van mondiaal bestuur.

Het plan waaruit de Great Reset voortkwam, heette het Global Redesign Initiative. Het initiatief, opgesteld door het WEF na de economische crisis van 2008, bevat een rapport van 600 pagina's over de transformatie van mondiaal bestuur. In de visie van het WEF zou "de stem van de regering één van de vele zijn, zonder altijd de uiteindelijke scheidsrechter te zijn." Overheden zouden slechts één belanghebbende zijn in een multi-stakeholdermodel van mondiaal bestuur. Harris Gleckman, senior fellow aan de Universiteit van Massachusetts, beschrijft het rapport als "het meest uitgebreide voorstel voor het herontwerpen van mondiaal bestuur sinds de formulering van de Verenigde Naties tijdens de Tweede Wereldoorlog."

Een belangrijk concept voor Schwabs visie op een geresette wereld is dus dat 'stakeholderkapitalisme'. In zijn boek Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet uit 2021 (waarover we binnenkort een inhoudeijk artikel op ons blog over plaatsen) definieert Schwab het als "een vorm van kapitalisme waarin bedrijven niet alleen kortetermijnwinsten optimaliseren voor aandeelhouders, maar ook streven naar waardecreatie op lange termijn, door rekening te houden met de behoeften van al hun belanghebbenden en de samenleving als geheel."

Bij waardecreatie heeft Schwab mede economische voorspoed voor ogen. Maar hij pleit ook voor het promoten van drie andere waarden: 'People', 'Planet' en 'Peace'. Deze nogal brede concepten illustreren hoe alomvattend Schwabs stakeholderkapitalisme probeert te zijn.

Stakeholderkapitalisme berust op het idee dat het management van een bedrijf een plicht heeft jegens meer dan zijn aandeelhouders. Het is iets waar Klaus Schwab, de oprichter en uitvoerend voorzitter van het WEF, al heel lang voor pleit. Een belangrijk kenmerk van de Grote Reset is het idee dat het kapitalisme van belanghebbenden op de een of andere manier moet worden overgenomen.

Dat zou de aandeelhouders van een bedrijf reduceren tot gewoon een andere categorie van "belanghebbenden", waardoor de macht die het kapitaal zou moeten verlenen in feite wordt overgedragen van de eigenaars naar de handen van degenen die het beheren. Ze zijn dan verantwoording verschuldigd aan, nou ja, het is niet helemaal duidelijk aan wie. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom zoveel bedrijfsbazen enthousiast zijn over het stakeholderkapitalisme.

Maar het stakeholderkapitalisme is een verraad aan zowel de democratie als aan de aandeelhouders. De macht die het aan managers geeft, wordt steeds vaker gebruikt om een ​​agenda te ondersteunen die wordt beïnvloed door een kliek van activisten, ngo's, vertegenwoordigers van de 'internationale gemeenschap' en politici die te arrogant zijn om het gebruikelijke wetgevingsproces te doorlopen.

Dus (nogmaals): wie zijn de belanghebbenden die zullen samenwerken om de vier P's te realiseren? Voor Schwab zijn dat onder andere "regeringen", "bedrijven" en "civil society" (ngo's, vakbonden, enz.). Hoewel Schwabs carrière voor een groot deel gebaseerd lijkt te zijn op een ondernemende mix van zelfverheerlijking en onderhoudend weinig overtuigende nederigheid, was een constante zijn onderdanige gehechtheid aan royalty's (die ook regelmatig Davos bezoeken), een teken van zijn voorliefde voor hiërarchie ("leiders") - het blijft een Duitser - als een teken van zijn snobisme. De Britse koning, wiens intelligentie ruimschoots wordt overtroffen door zijn arrogantie, verschijnt ook in de zelfgepubliceerde verslagen van het WEF over de eerste vijftig jaar, het bescheiden werkstuk getiteld: The World Economic Forum: Partner in Shaping History, hoewel in een verrassend atypisch voorbeeld van majesteitsschennisde de auteurs van dit grimmige boekje erin slagen hem in één fotobijschrift te verwarren met de mogelijk nog nukkigere prins William.

De laatste jaren wordt al gebouwd aan het multi-stakeholdermodel. In de afgelopen jaren heeft zich een steeds groter wordend ecosysteem van multi-stakeholdergroepen verspreid over alle sectoren van het mondiale bestuurssysteem. Er zijn nu meer dan 45 wereldwijde multi-stakeholdergroepen die normen stellen en richtlijnen en regels opstellen op een reeks gebieden. Deze groepen, die geen enkele democratische verantwoordingsplicht hebben, bestaan vooral uit particuliere belanghebbenden (grote bedrijven) die "hun vrienden rekruteren in de regering, het maatschappelijk middenveld en universiteiten om samen met hen publieke problemen op te lossen".

Multi-stakeholderisme is de update van het WEF van multilateralisme, het huidige systeem waarin landen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De kerninstelling van het multilaterale systeem is de door Bill Gates medegefinancierde Verenigde Naties. Het multilaterale systeem wordt er vaak terecht van beschuldigd ondoeltreffend, te bureaucratisch en gericht op de machtigste naties te zijn. Maar het is op zijn minst theoretisch democratisch omdat het democratisch gekozen leiders van landen samenbrengt om beslissingen te nemen in de mondiale arena. In plaats van het multilaterale systeem te hervormen om de democratie te verdiepen, houdt de visie van het WEF op multistakeholderbestuur in dat de democratie verder wordt verwijderd door regeringen buitenspel te zetten en niet-gekozen 'stakeholders' – voornamelijk bedrijven – op hun plaats te zetten als het gaat om mondiale besluitvorming.

Kort door de bocht gezegd zijn partnerschappen met meerdere belanghebbenden publiek-private partnerschappen op het wereldtoneel. En ze hebben reële implicaties voor de manier waarop onze voedselsystemen zijn georganiseerd, hoe big tech wordt bestuurd en hoe onze vaccins en medicijnen worden gedistribueerd.

Op dit punt zijn we gekomen bij de essentie van Schwabs grootse herontwerp. Ondanks al zijn beroep op de voorspelbare wakkere vroomheid, is Schwabs belangrijkste toewijding die aan politieke en economische regelingen die vroeger bekend stonden als corporatisme.

Corporatisme is een breed begrip. Het kan variëren van de hyperautoritaire versie die werd omarmd door het Italië van Mussolini tot arbeiders-baasstructuren zoals beschreven door Schwab in het naoorlogse West-Europa. Alle vormen van corporatisme hebben echter enkele gemeenschappelijke thema's.

Eén daarvan is zoals hierboven gezegd de noodzaak (volgens het WEF) om de concurrentie op de markt te beperken om de sociale cohesie te behouden. Een andere is het verplicht stellen van samenwerking tussen representatieve groepen van verschillende sociale en economische sectoren - een proces dat wordt gecontroleerd en, indien nodig, wordt afgedwongen door overheidsfunctionarissen in het belang van het algemeen belang.

Wat zou hier mis mee kunnen zijn, vraagt u zich misschien af? Het antwoord is: genoeg.

Om te beginnen is het corporatisme – inclusief zijn Schwabische uitdrukking – niet groots op het gebied van vrijheid. Het gaat allemaal om het vormen en onderhouden van een consensus over economisch en sociaal beleid. Om deze reden kan corporatisme niet goed omgaan met afwijkende meningen. Het ontmoedigt inderdaad elke twijfel aan de consensus, of het nu gaat om belastingtarieven of klimaatverandering.

De taal van het corporatisme, zoals die van Schwabs WEF, mag er dan een zijn van gecoördineerd overleg, de agenda is er een van controle. Waar het om gaat is de harmonisatie van opvattingen, hoe absurd het idee ook is en of hoe hoog de prijs van vrijheid ook is.

Dit genereert niet alleen groepsdenken. Het moedigt de marginalisering aan van degenen die de consensus betwisten. Als u bedenkingen heeft bij bijvoorbeeld open grenzen, wees dan niet verbaasd als u als xenofoob wordt bestempeld. Als u weigert om uw personeel te laten verenigen, wordt u waarschijnlijk bestempeld als een marktfundamentalist die zijn werknemers als louter objecten behandelt.

Een ander probleem is de heimelijke verstandhouding en vriendjespolitiek die door corporatisme worden bevorderd. Corporatistische structuren vergemakkelijken klant-beschermheerrelaties tussen bedrijven en overheden. Dat levert weer insiders en outsiders op.

Insiders zijn die bedrijven die de consensus onderschrijven, het corporatistische spel spelen en het bijgevolg heel goed doen door hun gezellige relaties met overheden. Buitenstaanders zijn degenen die niet over de middelen beschikken om het wiel te smeren. Een voorbeeld kan de jonge ondernemer zijn met een geweldig idee dat een revolutie teweeg kan brengen in een hele economische sector, maar die niet beschiktover de politieke connecties. Gevestigde bedrijven aarzelen zelden om hun connecties te gebruiken om regelgevingsomgevingen tot stand te brengen, wat het voor dergelijke ondernemers moeilijk maakt om op de markt te concurreren.

Ten slotte is het stakeholderkapitalisme in corporatistische stijl beslist ambivalent over democratie. De nadruk ligt op insiders die met elkaar onderhandelen en vervolgens de bevolking voor een reeks voldongen feiten stellen over van alles, van fossiele brandstoffen tot ESG.

Er is niet veel ruimte voor bijdragen van de bredere bevolking aan het besluitvormingsproces in het kapitalistische model van Schwab, laat staan ​​voor instemming van de bevolking met genomen besluiten. Het model weerspiegelt inderdaad een positief wantrouwen jegens initiatieven van onderop, omdat deze moeilijker te controleren zijn en minder geneigd zijn om in te stemmen met de gevestigde consensus.

Zoals naties hebben ontdekt, zijn er aanzienlijke kosten verbonden aan corporatistische manieren om economieën en samenlevingen te leiden. Op economisch vlak ontmoedigt corporatisme innovatie, leidt het tot inflexibele arbeidsmarkten die worden gedomineerd door vakbonden wier prioriteit het handhaven van de status-quo is, en overspoelt het de markt met privileges voor goed verbonden bedrijven.

In politieke termen, zelfs milde vormen van corporatisme ontnemen kiezers aanzienlijke invloed en leggen een steeds groeiend aantal belangrijke beslissingen in de handen van onberekenbare bureaucratieën. In veel opzichten zijn de bestuursstructuren van de Europese Unie – en het democratische tekort dat ze verpersoonlijken – voorbeelden van dergelijke regelingen.

Als u waarde hecht aan uw recht op volksgezondheid, op privacy, op toegang tot gezond voedsel of op democratische vertegenwoordiging, wees dan op uw hoede voor de woorden "stakeholder kapitalisme" wanneer ze opduiken op deze en de volgende Davos-top(pen).
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][17 januari 2023]

 

Afdrukken Doorsturen