Europese Commissie verkiest geld boven volksgezondheid

Monsanto betaalde 4,2 miljoen euro om bij de Europese Commissie te lobbyen om het herbicide glyfosaat in Europa toe te staan.

De Amerikaanse gifmenger Monsanto heeft 4,2 miljoen euro betaald om te lobbyen bij de Europese Commissie, inclusief ontmoetingen met de Europese commissaris voor Landbouw, om het gebruik van het herbicide glyfosaat in de EU toe te staan. Dat blijkt uit gegevens die beschikbaar zijn in het lobbyregister van het Europees nepparlement over de periode 2011-2018.

In 2018 kocht het Duitse concern Bayer Monsanto en blijft het lobbyen voor de verlenging van de vergunning voor het gebruik van het herbicide glyfosaat in Europa. Volgens het lobbyregister van het Europees nepparlement betaalde Bayer in 2021 6,6 miljoen euro en in 2022 6 miljoen euro voor lobbywerk, waarbij één van de genoemde lobbybelangen waaraan het deze kolossale bedragen schonk 'Herziening van de maximaal toelaatbare restniveaus van glyfosaat' was.

Daarnaast financiert Bayer een speciale groep die lobbyt voor de verlenging van de EU-licentie voor het herbicide, die in 2023 afloopt: de Glyphosate Renewal Group. Deze groep betaalde in 2019, 2021 en 2022 in totaal 850.000 euro voor lobbywerk, zo blijkt uit gegevens uit het lobbyregister van het Europees nepparlement.

De europarlementariërs debatteerden in juni 2017 over gelekte interne bedrijfsdocumenten die twijfel deden rijzen over de geloofwaardigheid van een reeks door Monsanto gesponsorde onderzoeken. Deze onderzoeken beweren dat het herbicide veilig is en zijn door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het Europees Agentschap voor chemische stoffen gebruikt bij het evalueren van de veiligheid van glyfosaat.

Ondanks de schandalige onthullingen steunden de parlementariërs de toekenning van een vijfjarige licentie voor het gebruik van het herbicide in de Europese Unie. De vergunning liep af in 2022 en de EC verlengde deze met nog een jaar – tot eind 2023.

Glyfosaat is wereldwijd, en ook in Europa, het meest gebruikte herbicide. Door het wijdverbreide gebruik wordt deze stof vrijwel overal aangetroffen: in waterlopen, in de bodem (volgens een recente studie bevat 45% van de landbouwgrond in Europa glyfosaat), in de lucht, in voedsel en drank. Uit een in Duitsland uitgevoerd onderzoek onder iets meer dan 2.000 mensen bleek dat 99,6% van hen glyfosaat in hun urine had. De hoogste waarden werden gevonden bij kinderen tot negen jaar en bij adolescenten.

Glyfosaat is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar is door het Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als "waarschijnlijk" kankerverwekkend. (IARC)

Milieubeschermingsorganisaties in diverse landen ageren al jarenlang tegen het gif, met het verzoek om een ​​volledig verbod op het herbicide op te leggen. De praktijk tot nu toe laat echter zien dat politici in lidstaten van de EU schijt hebben aan de volksgezondheid en beslissingen nemen zoals de Europese Commissie dat wil.

Het voorstel van de Europese Commissie voor de verlenging van de toelating voor het herbicide glyfosaat werd op 20.09.2023 gepubliceerd. Het geldt voor een periode van maar liefst tien jaar, dus als een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten ermee instemt, zal het gebruik van glyfosaat in de EU tot 2033 zijn toegestaan. Dit zou in schril contrast staan ​​met de wil van de meerderheid van de europeanen.

Vijf jaar geleden riepen 1 miljoen burgers officieel op tot een verbod, en uit een recente opiniepeiling van IPSOS in zes EU-landen blijkt dat 86% van de burgers tegen voortgezet gebruik ervan is.

Ondertussen bestaan ​​er ernstige twijfels over de objectiviteit van de veiligheidsbeoordelingen die zijn uitgevoerd door de EU-autoriteit voor chemische stoffen ECHA en de voedselveiligheidsautoriteit EFSA. Tijdens een hoorzitting in het EU-nepparlement legden vooraanstaande wetenschappers de ernstige lacunes en tekortkomingen uit in de beoordelingen van glyfosaat, de productformulering MON 52276 en de ingrediënten ervan. PANEurope ontdekte ook dat een reeks bevindingen van de EFSA de hergoedkeuring van glyfosaat in strijd met de EU-wetgeving maakte.

Zoals zo vaak in Brussel en EU-lidstaten werken regelgevende instanties op volle snelheid zonder te luisteren naar de zorgen van burgers en het bewijsmateriaal dat door onafhankelijke wetenschap wordt aangeleverd. De belangen van de agrarische sector prevaleren duidelijk boven de gezondheid en het milieu.

In de context van de bedreiging voor de biodiversiteit, duurzame landbouw en de behoefte aan bescherming in de EU hebben de regeringen van Duitsland, Frankrijk, en België zich niet uitgesproken bij de stemming om het gebruik van glyfosaat voort te zetten. In ons land heeft demissionair minister Piet Adema van Landbouw de oproep van de Tweede Kamer om tegen verlenging van het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat te stemmen aan zijn laars gelapt en zich bij de stemming óók onthouden van het uitbrengen van zijn (onze) tegenstem.
Er was in Brussel geen meerderheid voor het voorstel van de Europese commissie om het middel nog tien jaar toe te laten. Er komt nu een nieuwe ronde voor de zogenoemde beroepscomité, in de eerste helft van november. In dat comité, zijn ook de lidstaten vertegenwoordigd. Kan Adema het nog een keer af laten weten.

Uit een recent onderzoek door deskundige toxicologen is gebleken dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) belangrijke bevindingen over de carcinogeniteit heeft verworpen en het bewijs heeft genegeerd dat glyfosaat oxidatieve stress veroorzaakt, een erkend mechanisme dat tot kanker kan leiden.

In haar conclusies heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zich ten onrechte gebaseerd op de classificatie van glyfosaat door ECHA als 'niet-carcinogeen'. Dit is een cruciale omissie, aangezien aanvaarding van dit wetenschappelijke bewijs onvermijdelijk zou leiden tot de conclusie dat de autorisatie van glyfosaat niet kan worden uitgebreid onder de EU-wetgeving.

Uit een bijeenkomst van deskundigen in het EU-nepparlement bleek onlangs dat er nog steeds verschillende belangrijke tekortkomingen zijn in het werk van ECHA en EFSA. Genotoxiciteit, carcinogeniteit, neurotoxiciteit, schade aan het darmmicrobioom en veel zeer schadelijke effecten op bodem, water en biodiversiteit zijn niet goed beoordeeld.

Dit is deels te wijten aan de verouderde, zeer bevooroordeelde en sectorvriendelijke aanpak bij het toepassen van de richtlijnen die bij deze beoordelingen worden gebruikt. Een overzicht van het laatste onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek schetst een heel ander beeld van de schade van glyfosaat en de preparaten ervan. Professor Michael Antoniou van King's College London zegt: "Wanneer zullen toezichthouders stoppen met te leven in de donkere middeleeuwen en de 21e eeuw betreden?"

De EU-agentschappen misleiden het publiek ook omdat de toxiciteit van het hele product (representatieve formulering) niet grondig is geëvalueerd door de aanvragers. Voor sommige ingrediënten ontbreken de gegevens en andere zijn mogelijk kankerverwekkend, terwijl uit peer-reviewed onderzoeken blijkt dat de in Europa gebruikte formulering (MON 52276) in dierstudies een aantal nadelige effecten veroorzaakte.

De hernieuwde goedkeuring van glyfosaat is daarom een ​​schending van de EU-wetgeving en jurisprudentie, waarin staat dat een pesticide alleen wordt goedgekeurd als bewezen is dat het geen kankerverwekkendheid of toxiciteit op de lange termijn veroorzaakt.

In een recent IPSOS-onderzoek in zes EU-landen (Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Polen, Roemenië en Spanje) hebben burgers duidelijk laten zien dat zij tegen de verlenging van de vergunning voor het gebruik van glyfosaat zijn. Slechts 14% van hen is voorstander van uitbreiding van het gebruik van glyfosaat. Twee derde (62%) van de EU-burgers in deze landen vindt dat het gebruik van glyfosaat in Europa verboden moet worden. Van de zes landen bevindt het grootste percentage burgers (70,5%) die het verbod steunen zich in Frankrijk.

De voorgestelde vergunningsperiode bedraagt ​​10 jaar in plaats van de 15 jaar die oorspronkelijk door de producenten werd gevraagd, en droogtoepassingen vóór de oogst zijn niet toegestaan.

Het gebruik van drogen vóór de oogst is een gevaarlijk en achterhaald gebruik dat in verschillende EU-landen al aan banden is gelegd, maar niet overal. Deze praktijk had al lang geleden voor alle herbiciden verboden moeten worden, dus dit is niet bepaald een concessie, en de praktijk laat zien dat fabrikanten altijd mazen in de wet zoeken èn vinden, inclusief officiële politieke vergunningen voor uitzonderingen onder zowel de nationale wetgeving als de Europese regelgeving.

Een vergunning voor tien jaar zou rampzalig zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Glyfosaathoudende herbiciden hebben een dodelijke uitwerking op boeren die ze gebruiken en veroorzaken ziekten, waaronder zoals gezegd kanker en aangekondigd door het International Agency for Research on Cancer van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Over het geheel genomen omvat het voorstel verschillende niet-bindende voorstellen aan de lidstaten die er zeker niet in zullen slagen een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en biodiversiteit te garanderen, zoals vereist door de EU-wetgeving.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][24 oktober 2023]

 

Afdrukken Doorsturen